infolinia
deutschrussianenglish
KPFK
szukaj w serwisieKPFK on FacebookRSSKPFK on Twitter
O nas
Baner

Audyt

Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie sprawozdania na temat ich rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętą polityką rachunkowości.

Nasze działania są nakierowane na jak najlepsze poznanie działalności naszych klientów i ich otoczenia oraz właściwe zidentyfikowanie towarzyszącego im ryzyka.

Szanując czas naszych klientów wspólnie uzgadniamy harmonogram przeprowadzenia audytu tak aby dopasować wzajemne obowiązki z nim związane oraz zapewnić terminowe jego wykonanie. Nasi pracownicy na każdym etapie prac dbają o ścisły kontakt z kierownictwem i pracownikami klienta, co zapewnia właściwy przepływ informacji oraz gwarantuje wysoką jakość wykonanej usługi. Na życzenie klientów dzielimy się naszymi spostrzeżeniami i uwagami także z radami nadzorczymi, komitetami audytu bądź właścicielami podczas zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

Organizacja pracy w audycie opiera się na wyspecjalizowanych zespołach, kierowanych przez biegłych rewidentów doskonale orientujących się w określonych dziedzinach i zagadnieniach. Dobór zespołu przeprowadzającego badanie jest dokonywany w oparciu o specyfikę działalności klienta oraz zakres wykonywanej usługi. W swojej pracy wykorzystujemy sprawdzone techniki i metody prac rewizyjnych wspomagane przez nowoczesne narzędzia informatyczne. Pozwala nam to na podjęcie się realizacji złożonych projektów i zleceń oraz zapewnienie najwyższych standardów jakości.

Wykonując wszystkie usługi audytorskie kierujemy się przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, normami wykonywania zawodu, wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Etyki. W celu utrzymania wysokiego poziomu wiedzy prowadzimy intensywne szkolenia dla naszych pracowników. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta zapewniamy możliwość przeprowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości dla jego służb finansowo-księgowych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez praktyków, jak i nauczycieli akademickich.


W sprawie audytu prosimy kontaktować się z naszymi doradcami:

Aleksandrą Gudwicz - Kierownikiem Biura Zarządu

Natalią Rojek-Godzic - Biegłym Rewidentem

 

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowychsporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzamy w kilku etapach. Pracę rozpoczynamy od zapoznania się z działalnością jednostki oraz analizą otoczenia, w którym funkcjonuje. Dokonujemy analizy sytuacji majątkowej i finansowej tak w ujęciu historycznym, jak i na tle innych jednostek, co pozwala nam na wstępną ocenę możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności oraz rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka. Zapoznajemy się funkcjonującym systemem rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej. Przeprowadzone prace wstępne pozwalają na optymalne wypracowanie strategii oraz programu i planu rewizji.

Podczas badania wstępnego dokonujemy szczegółowych testów w zakresie oceny kontroli wewnętrznej oraz transakcji przeprowadzanych w trakcie okresu w poszczególnych obszarach. Na tym etapie dokonujemy także przeglądu istotnych zagadnień podatkowych.

Nasi pracownicy biorą udział w obserwacji spisu z natury dokonując oceny skuteczności i poprawności przeprowadzanych procedur. W porozumieniu z naszymi klientami przeprowadzamy procedury potwierdzeń sald dla istotnych pozycji należności i zobowiązań.

Podczas badania zasadniczego naszą uwagę koncentrujemy na szczegółowych testach w zakresie istotnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Dokonujemy także analizy zdarzeń po dniu bilansowym, oceniamy poprawność formalną poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz jego zgodność z danymi zawartymi w sprawozdaniu z działalności.

Na potrzeby naszych klientów opracowaliśmy wzory sprawozdań finansowych, których zastosowanie gwarantuje kompletność ujawnień zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Przeprowadzenie badania skonsolidowanego wymaga ścisłej współpracy biegłego rewidenta grupy z innymi biegłymi badającymi jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz właściwej koordynacji prac rewizyjnych.

Pierwszym etapem badania jest właściwe zidentyfikowanie składu grupy kapitałowej objętej badaniem oraz ustalenie momentu objęcia kontroli nad nowymi jednostkami i weryfikacja ustalonej w związku z tym wartości firmy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja prawidłowości dokonanych wyłączeń konsolidacyjnych i korekt.

Już na etapie badania sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek szczególną uwagę zwracamy na analizę zgodności wykazywanych sald z innymi jednostkami grupy, obrotów wewnętrznych i niezrealizowanych marż oraz ewentualnych rozbieżności z polityką rachunkowości przyjętą przez jednostkę dominującą.

Ostatnim etapem jest kontrola rachunkowa oraz sprawdzenie kompletności ujawnień wymaganych przez stosowne przepisy.

Efektem przeprowadzonego badania jest przekazywana klientowi opinia i raport z badania. Na zaproszenie organów jednostki dominującej biegły rewident grupy uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej bądź zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy.

 

Przeglądy sprawozdań finansowych w tym śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, na podstawie jego wiedzy, doświadczenia, znajomości jednostki oraz dokonanych analiz, zapytań i wglądu w księgi rachunkowe, czy konieczne jest dokonanie w sprawozdaniu finansowym jednostki istotnych zmian, dla uznania, że przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Przeglądu sprawozdania finansowego jednostki dokonuje zespół pod kierunkiem biegłego rewidenta.

Pracę rozpoczynamy od zapoznania się z działalnością jednostki oraz analizą otoczenia, w którym funkcjonuje. Dokonujemy analizy sytuacji majątkowej i finansowej tak w ujęciu historycznym, jak i na tle innych jednostek, co pozwala nam na wstępną ocenę możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności oraz rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka. Zapoznajemy się funkcjonującym systemem rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej.

W porozumieniu z naszymi klientami przeprowadzamy procedury potwierdzeń sald dla istotnych pozycji należności i zobowiązań.

Podczas przeglądu naszą uwagę koncentrujemy na szczegółowych badaniach w zakresie istotnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzenie przeglądu umożliwia jedynie uzyskanie umiarkowanego stopnia pewności, że sprawozdanie finansowe będące przedmiotem przeglądu nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Wynikiem przeprowadzonej procedury przeglądu jest raport z przeglądu.

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Prace związane z badaniem sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych odbywają się według schematu zbliżonego do przebiegu tradycyjnego badania sprawozdania finansowego,tj.:

badanie wstępne

Badanie wstępne przeprowadzane jest zarówno w podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe funduszu, jak również w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych będącym organem funduszu. Badanie rozpoczynamy od sporządzenia planu rewizji, który pozwala nam zidentyfikować słabe strony, różnego rodzaju ryzyka, jak i czynniki zagrożenia. Planowanie pozwala nam również na właściwe rozdzielenie i koordynację pracy przy realizacji zadania. Planowanie obejmuje między innymi przeprowadzenie analizy danych historycznych pozwalających poznać tendencje w działalności Funduszu, jak i zaznajomić się z funkcjonującymi systemami rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

badanie zasadnicze

Badanie sprawozdania finansowego jest tak skonstruowane, aby zapewnić wykrycie istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Celem badania jest sprawdzenie rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia tak, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W trakcie audytu nasz zespół począwszy od etapu planowania, aż do prezentacji wyników badania utrzymuje stały kontakt z Zarządem Towarzystwa.

Każdy z etapów prowadzony jest przez zespół ekspercki posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania i zasad rachunkowości zamkniętych funduszy inwestycyjnych.Bezpośredni nadzór nad badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych sprawuje biegły rewident.

 

Pozostałe usługi atestacyjne

 

Badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego

Due dilligence

Audyt części sprawozdania finansowego

Opiniowanie pakietów konsolidacyjnych sporządzonych wg standardów grup kapitałowych

Przeprowadzenie przeglądów dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych

Audyt projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej

Audyt projektów finansowych ze środków Banku Światowego

Audyt projektów finansowych ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

 


Historia
historia

KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O.O. została założona w 1991 ...

/więcej/

Nasze doświadczenia
nasze doświadczenia

Kancelaria obsługuje klientów pochodzących ze wszystkich województw Polski. Aby zapewnić im jak najbliższy kontakt dysponujemy trzema centrami obsługi. Rocznie ...

/więcej/

Zarząd
Zarząd

Prezes KPFK – Natalia Rojek-Godzic

Natalia Rojek-Godzic od grudnia 2012 roku zarządza KPFK.

Z Kancelarią związana jest przez ...

/więcej/

Partnerzy
Partnerzy

Natalia Rojek-Godzic
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach.
Od 2008 roku jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ...

/więcej/

Współpraca
Współpraca

KPFK dr Piotr Rojek od 2012 roku należy do międzynarodowej sieci niezależnych firm audytorskich
JPA International z siedzibą główną ...

/więcej/

Raport z przejrzystości
Raport z przejrzystości

Zgodnie z z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie ...

/więcej/

fundacja
Fundacja

Fundacja - opis działalności, zaproszenie do odwiedzenia strony fundacji.

...

/więcej/

Wiadomości z Ministerstwa Finansów

www.mf.gov.pl

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2018 roku

...

/ więcej » /

Świętujemy Niepodległość

11 listopada zapraszamy na piknik rodzinny z...

/ więcej » /

Stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu

Obniżony VAT na pieczywo, owoce, produkty dla...

/ więcej » /

KE podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

Komisja Europejska (KE) opublikowała dzisiaj jesienne prognozy...

/ więcej » /Aktualności

17-08-2016

Plan połączenia

 W związku z zamiarem połączenia...

/ więcej » /

03-04-2015

Wielkanoc

Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy...

/ więcej » /

23-12-2014

Świąteczne życzenia

Pełnych magicznego uroku Świąt Bożego Narodzenia i...

/ więcej » / 

KPFK BLOG- Sprawdź o czym piszemy

 


Zobacz wszystkie wiadomości >>

 

Nasze oddziały

kontakt katowiceKATOWICE
WROCŁAW
WARSZAWA

zobacz wszystkie >>

Ważne daty
< listopad 2018 >
pnwtsrczptsond
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JPA International

jpa

Sieć niezależnych firm świadczących usługi w zakresie ...

/więcej/

E-porady

Kancelaria udziela porad, opinii i wyjaśnień on-line z zakresu: rachunkowości, obowiązków podatkowych i celnych, spraw egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami ...

/więcej/

Projekt współfinansowany ze środków UE

KPFK